Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Onderhavige voorwaarden maken deel uit van de aanneming, verkoop en/of levering. Zij zijn alleen en uitsluitend te aanzien als zijnde wet tussen partijen, dit ondanks en boven eventuele andere bedingen en/of voorwaarden.

2. De klant of de persoon die voor de klant aanwezig is op de plaats van aflevering dient de goederen voor ontvangst te tekenen;  en houdt in dat de geleverde goederen conform de bestelling zijn en geen gebreken vertonen; elke klacht met betrekking tot de conformiteit, voor zover de klant of diens aangestelde de afleveringsbon niet heeft ondertekend, dient onmiddellijk kenbaar gemaakt te worden en dit te melden binnen een termijn van 5 dagen na levering per aangetekend schrijven, op straffe van verval. In geval van gebrek dient de klant de deur,trap of parket over te brengen naar de zetel van het bedrijf, Leenstraat 2 te 9750 Kruisem. 


3. Op al onze producten  is de wettelijke garantie van 2 jaar van toepassing. Uitsluitingen zijn normale slijtage, verkleuringen ten gevolge van rechtstreeks of onrechtstreeks UV licht, ten gevolge van verkeerd en/of onoordeelkundig onderhoud of abnormaal gebruik. Massieve delen kunnen onder invloed van temperatuur- en luchtvochtigheidsschommelingen krimpen of barsten vertonen. Dit is een natuurlijke eigenschap van hout en vallen niet onder de garantievoorwaarden. Vorderingen met betrekking tot verborgen gebreken dienen te worden gesteld binnen de 2 maand na manifestatie en uiterlijk binnen de 6 maand na levering. Scheluwte en krommingen van 8 mm en minder bij deuren zijn geen verborgen gebrek doch een normale tolerantie.

Windbarsten zijn evenmin een verborgen gebrek. Tenzij anders beschreven, gelden de technische voorschriften van het wtcb. Vorderingen met betrekking tot verborgen gebreken zijn N.V. D’HONDT niet tegenstelbaar bij doorverkoop aan derden. Op kleuren, vernissen en lakken kunnen wij geen waarborg geven evenals op hang- en sluitwerk. Alle kleuren bekomen door reacties met het aanwezige looizuur in eikenhout of door het natuurlijk kleurproces degraderen tot 30%-40% na blootstelling aan UV-licht. Producten die ongekleurd en/of vernist worden aangekocht behouden enkel hun waarborg als deze binnen de acht dagen na productie door de klant worden afgewerkt. 

4. Alle contracten dienen aanzien als afgesloten op de zetel van het bedrijf.

5. Leveringsvertraging kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding. Zij mag niet ingeroepen worden voor gehele of gedeeltelijke annulering van de bestelling, tenzij na ingebrekestelling die minstens gedurende 15 dagen zonder gevolg zou blijken te zijn. 

6. In geval van geschil, zelfs kortgeding, zijn enkel de rechtbanken te Oudenaarde bevoegd.

7. Er kunnen lichte kleur- of toonverschillen optreden tussen de kleur zoals gekozen in de toonzaal of op staal en de gekleurde geleverde producten. Deze verschillen kunnen in geen geval aanleiding geven tot klachten aangezien de verse kleuren slechts na verloop van tijd de gekozen tinten zullen benaderen.

8. Al onze leveringen gebeuren op het gelijkvloers. 

9. Geen enkele bestelling zal kunnen worden geannuleerd tenzij binnen de acht dagen na de bevestiging van de bestelling en mits ons uitdrukkelijk akkoord. In dit geval zal de klant ons een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 25% van de bestelling met een minimum van € 200,00.

De reeds vervaardigde goederen zullen geleverd worden en dienen te worden betaald aan de overeengekomen voorwaarden.

10. De houtkwaliteit wordt gewaarborgd door de geldende normen van volgende instituten: Europees hout : Nationale houtfederatie (FNB) /Amerikaans hout : National Hardwood Lumber Association (NHLA) / tropisch hout : Internationale Technische Associatie voor tropisch hout (ATIBT)

Uit welk land wilt u bestellen?

Gelieve uw land te selecteren.

Opslaan

Product werd toegevoegd aan de winkelwagen